Regulamin Programu Poleceń Klientów

Nagroda za polecenie klienta

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu Poleceń Klientów “Nagroda za polecenie Klienta” (zwany dalej „Programem”).

 2. Organizatorem Programu jest Internet Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Inflancka 27, 61-132 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511283, NIP: 7811898139, REGON: 302751379 (zwana dalej: “Organizatorem”).

 3. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Programie.

§2 Definicje

 1. Regulamin usługi – regulamin usługi świadczonej na rzecz klienta przez Organizatora,

 2. Osoba Polecająca – przedsiębiorca dokonujący polecenia Klienta Polecanego Organizatorowi,

 3. Klient Polecany – przedsiębiorca polecony Organizatorowi przez Osobę Polecającą,

 4. Uczestnicy – Osoba Polecająca oraz Klienci Polecani,

 5. Skuteczne Polecenie – spełnienie warunków opisanych w Regulaminie przez Klienta Polecanego.

§2 Czas trwania i zmiana zasad Programu

 1. Program rozpoczyna się dnia 1 lipca 2022 r. i trwa do czasu odwołania Programu przez Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, na której umieszczono informację o Programie i jego Regulamin, nie później niż na dzień przed zakończeniem czasu trwania Programu.

 3. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Osobę Polecającą w okresie jego trwania.

 4. Zasady udziału w Programie i warunki jego realizacji mogą ulec zmianie w czasie jego trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Programu i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Programie
  i jego Regulamin.

 5. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników przez zmianą regulaminu.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Udział w Programie jest dobrowolny.

 2. Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.

 3. Osoba Polecająca, aby wziąć udział w Programie, przekazuje do wypełnienia ankietę przez Klienta Poleconego znajdującą się pod linkiem: https://megafanpage.pl/polec-klienta/

 4. Klient Polecony w ankiecie zamieszcza następujące informacje (zwane dalej “Zgłoszeniem”):

 1. nazwę podmiotu lub NIP Polecającego;

 2. imię, nazwisko oraz nazwę firmy Klienta Polecanego;

 3. numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail Klienta Polecanego.

 1. Brak wskazania w Zgłoszeniu którejkolwiek informacji określonej w §3 ust. 4 skutkuje nieważnością Zgłoszenia.

 2. Skuteczne polecenie oznacza, że Klient Polecany:

 1. w ciągu 6 miesięcy przed datą przekazania danych nie był klientem Organizatora oraz

 2. w ciągu 30 dni roboczych od daty przekazania Zgłoszenia zawrze
  z Organizatorem umowę o świadczenie usług.

 1. Przekazanie Zgłoszenia musi odbyć się w okresie trwania Programu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Osobie Polecającej skorzystania
  z Programu ze względu na ważny interes Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wypełnionego Zgłoszenia bez podania przyczyny.

§4 Nagrody i zasady ich wydawania

 1. W Programie przewidziano nagrodę pieniężną dla Osoby Polecającej w wysokości 100 zł netto, która zostanie wypłacona poprzez pomniejszenie faktury za kolejny okres rozliczeniowy wystawianej przez Organizatora Osobie Polecającej, w związku z zawartą przez Osobę Polecającą i Organizatora umową o prowadzenie firmowego Social Media.

 2. W Programie przewidziano nagrodę pieniężną dla Klienta Polecanego – 100 zł netto wypłacaną poprzez pomniejszenie pierwszej faktury wystawionej przez Organizatora Klientowi Polecanemu, w związku z zawartą przez Klienta Polecanego i Organizatora umową o prowadzenie firmowego Social Media.

 3. Osobie Polecającej, której została przyznana Nagroda nie przysługuje prawo jej wymiany na nagrodę innego rodzaju.

 4. Klient Polecający może zrzec się Nagrody.

 5. Klient Polecający nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora,
  w formie wiadomości email na adres:
  polecaj@megafanpage.pl

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu oraz w ciągu 60 dni od jego zakończenia, nie później jednak niż w terminie 15 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.

 3. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę, adres i NIP firmy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych, w formie odpowiedzi wiadomością email.

§6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Programu i wydania Nagród.

 3. Pełen obowiązek informacyjny jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://megafanpage.pl/

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Spory mogące wynikać na tle niniejszego regulaminu, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

 3. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, spory z niniejszej umowy rozpozna sąd powszechny z siedzibą w Kielcach lub sąd arbitrażowy – „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez stronę występującą w charakterze powoda będzie miał dla drugiej strony występującej w charakterze pozwanego charakter wiążący.

Bezpłatna wycena

Wypełnij poniższy formularz.

Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe i zaprezentujemy odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Dziękujemy za pozostawienie kontaktu. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe i zaprezentujemy odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.